> Smart-Coach
Smart-Coach
In de dienstenboekjes van Smart-Coach
worden de hiernaast genoemde onderwerpen
behandeld.
> Opstartfase
Opstartfase
Tijdens de opstartfase van de begeleiding van
Smart-Coach breng je samen met je
begeleider in kaart of er dringende vragen zijn
op het gebied van huisvesting en inkomen.
> Administratie
Administratie
Het is belangrijk voor je gemoedsrust dat je
leert hoe je allerlei administratieve zaken goed
moet regelen.
> Budgetplanning
Budgetplanning
In het productboekje budgetplanning wordt
de huidige situatie geanalyseerd door middel
van een budgetoverzicht. In dit overzicht
worden je inkomsten, je uitgaven en je
schulden opgenomen...
> Contacten met instantie
Contacten met instanties
In Nederland heb je gedurende je leven te maken met
een groot aantal instanties. Om het contact met
deze instanties goed te laten verlopen is
het belangrijk om te weten wat
de kerntaken van de verschillende
instanties zijn.
> Dagstructuur
Dagstructuur
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je een
goede dagstructuur hebt. Het is namelijk
gebleken dat mensen die een goede
dagstructuur hebben veel beter in hun vel
zitten dan mensen zonder structuur in
hun leven.
> Sociale contacten
Sociale contacten
Het hebben van contacten in je sociale omgeving
bevordert je zelfredzaamheid; je gevoel van
eigenwaarde; je gevoel ergens bij te horen en je
gevoel van geluk of levensvreugde.
> Transfer vaardigheden
Transfer vaardigheden
Smart-Coach vindt het belangrijk dat je de
vaardigheden die je leert tijdens je
behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg in je dagelijkse leven in de
praktijk brengt.

Organisatie

Missie

Smart-Coach begeleidt cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis en/of psychosociale problematiek, bij het proces tot terugkeer naar de maatschappij, zodat zij naar eigen vermogen zelfstandig kunnen functioneren en de begeleiding afgebouwd kan worden. In dit proces staat te allen tijde het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënten centraal.

Visie

Smart-Coach stelt zich tot doel om juist die doelgroep te bedienen die, vaak binnen het geijkte hulpverleningscircuit “tussen wal en schip” valt. Cliënten die zich vaak bij andere zorginstellingen niet kunnen conformeren aan te stevige, strakke regels vinden bij Smart-Coach hun “thuis”. Het vinden van passende huisvesting is dan ook een van de eerste basisvoorwaarden waar Smart-Coach zich op richt.

Smart-Coach neemt als uitgangspunt de kracht, mogelijkheden en wensen van de cliënt, in plaats van het diagnostisch beeld. In dialoog met de cliënt zetten wij ons in om het unieke van de persoon tot ontplooiing te brengen en hun leven waardevol te laten zijn. De eigen regie van de cliënt is daarbij een centrale waarde in de zorg en ondersteuning. De veiligheid van de cliënten staat bij Smart-Coach centraal in de uitvoering van de zorg. Met behulp van ons kwaliteitsmanagement systeem werken wij structureel aan het verbeteren van de veiligheid van onze cliënten. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de zorgverleners tot op zekere hoogte soepel met de protocollen kunnen omgaan als zij kunnen beargumenteren dat dit in het belang van de cliënt is.